Poslovno modeliranje

Poslovni modeli služe kao apstrakcija složene poslovne stvarnosti te pomažu organizacijama u razumijevanju njihovih poslovnih procedura pomoću grafičkog zapisa.

U praksi se poslovno modeliranje koristi u različite svrhe, a kao najvažnije koristi mogu se izdvojiti:

  • Usklađivanje poslovnih procesa s poslovnom strategijom i poslovnim ciljevima
  • Zajedničko razumijevanje poslovnog sustava od strane različitih zainteresiranih strana
  • Razumijevanje postojećih problema i identificiranje prilika za poboljšanja
  • Procjena utjecaja organizacijskih promjena
  • Deriviranje zahtjeva za razvoj informacijskih sustava na temelju poslovnih potreba i ciljeva

Poslovni procesi

Izvor: Vesna Bosilj Vukšić, “Menadžment poslovnih procesa”

Poslovna strategija i poslovni procesi

  • potreba transformacije strateških ciljeva poduzeća u ciljeve i zadatke koji se trebaju ostvariti na nivou poslovnih procesa
  • utjecaj promjene poslovne strategije na promjenu poslovnih procesa
  • utjecaj efikasnosti poslovnih procesa na ostvarivanje strateških ciljeva

Praktičnu vrijednost poslovnih modela u najvećoj mjeri određuje njihova jednostavnost i razumljivost ljudima s različitim interesima i specijalističkim znanjima. U tom smislu, naš pristup poslovnom modeliranju karakterizira korištenje uobičajenih i standardnih notacija (npr. BPMN, UML), korištenje višerazinskih modela za slojeviti prikaz različitih razina apstrakcije te korištenje raznovrsnog skupa modela za cjeloviti obuhvat svih bitnih statičkih i dinamičkih aspekata poslovanja (organizacijske strukture, resursa, informacija, procesa te poslovnih ciljeva i mjerila njihovog ostvarivanja).

U svjetlu svakodnevnog suočavanja s novim poslovnim zahtjevima kao što su smanjivanje troškova, poboljšanje kvalitete ili skraćivanje vremena izlaska na tržište, poslovno se modeliranje nameće kao važno sredstvo za lociranje problema i/ili prepoznavanje prilika za poboljšanje te povećanje općenite sposobnosti poslovanja za prilagodbu novim potrebama.

Što se tiče poslovnog modeliranja kao polazne točke u procesu softverskih aplikacija, naše dugogodišnje iskustvo u razvoju poslovnih informacijskih sustava pokazuje da je razumijevanje poslovnog konteksta nužan preduvjet za izgradnju informacijskih sustava koji pružaju pravovremene, točne i relevantne informacije kao podršku poslovnom odlučivanju i operativnom poslovanju. U tom je smislu poslovno modeliranje neizostavan element modernog procesa razvoja informacijskih sustava.

Zašto povjeriti modeliranje poslovnih procesa CROZ-u?

CROZ-ov pristup poslovnom modeliranju utemeljen je prvenstveno na višegodišnjem praktičnom iskustvu u analizi poslovnih sustava, kako u sklopu projekata razvoja informacijskih sustava tako i kao neovisnih projekata optimizacije poslovanja.

Efektivnost – Na temelju poznavanja raznovrsnih tehnika modeliranja te iskustva njihove primjene u različitim poslovnim domenama i s različitim ciljevima, CROZ-ovi stručnjaci mogu pomoći u odabiru i planiranju konkretnog pristupa poslovnom modeliranju, a koji je u potpunosti prilagođen potrebama ciljne organizacije te profilu njenih djelatnika i njihovim predznanjima. Jednostavnije rečeno, znamo procijeniti što u konkretnoj situaciji ima smisla primijeniti.

Efikasnost  Kompleksnost stvarnih poslovnih sustava glavni je poticaj za njihov pojednostavnjeni prikaz, odnosno modeliranje. S druge strane, neefikasno korištenje tehnika modeliranja može rezultirati velikom količinom nepovezanih, nekonzistentnih i redundantnih informacija. Stoga u praksi nije rijetki slučaj da modeli postanu složeniji od stvarnosti koju apstrahiraju, a samim time i beskorisni. Znanje i iskustvo CROZ-ovih stručnjaka u organiziranju velike količine informacija te korištenju sofisticiranih softverskih alata za podršku poslovnom modeliranju garantira izradu razumljivih, smislenih i konzistentnih poslovnih modela.

Kontaktirajte nas putem mail adrese croz@croz.net.

Tagovi: